Information about the Event

ITTNEJN 02 TA’ MEJJU
09
:30 Ħarsa lejn ilħidma tasServizz Pubbliku
Is
Segretarju Permanenti Ewlieni jiftaħ ilĠimgħa għasServizz
Pubbliku
u jniedi ttielet edizzjoni talpubblikazzjoni Ħidma
tas
Servizz Pubbliku”. Wara jingħata tagħrif dwar ilprogramm
ta’ din il
Ġimgħa.

17:30
Laqgħat malklijenti dwar:
IxXiri Pubbliku
Studenti bi bżonnijiet differenti filqasam edukattiv
IsSaħħa Mentali
Tagħlim Online

IT
TLIETA 03 TA’ MEJJU
09:30
Taħriġ dwar lIntelliġenza Artifiċjali
Is
Segretarju Permanenti Ewlieni jippresiedi liffirmar ta’
memorandum of understanding
bejn lAmministrazzjoni
Pubblika
, lUniversità ta’ Malta, lMCAST u eskills għal taħriġ ta’
uffiċjali pubbliċi
dwar lIntelliġenza Artifiċjali.

10:00
Konferenza Strateġija
Is
Segretarju Permanenti Ewlieni jindirizza lewwel konferenza
li tiskatta t
twettiq talistrateġija “Lejn Servizz ta’ Eċċellenza”
b’cohorts dwar l
Intelliġenza Artifiċjali, Data & Information,
u Service Facilitation.

L
ERBGĦA 04 TA’ MEJJU

10:00
Konferenza Strateġija
Is
Segretarju Permanenti Ewlieni jindirizza ttieni konferenza
dwar it
twettiq talistrateġija “Lejn Servizz ta’ Eċċellenza”
b’cohorts dwar People Management, Governance Liaison,

Directors Corporate Services & Directors Finance

& Administration.

17:00
Djalogu malistudenti Universitarji
D
jalogu maluffiċjali pubbliċi li huma wkoll studenti
Universitarji
filkorsijiet li jsiru b’mod konġunt malIstitut
għas
Servizzi Pubbliċi.

IL
ĦAMIS 05 TA’ MEJJU
10:30
Ċerimonja Għoti ta’ Awards
Ċerimonja
preseduta millPresident ta’ Malta, George Vella, li
matulha
jingħataw awards lil dawk limpjegati pubbliċi li spikkaw
fil
ħidma tagħhom matul din issena.

15:00
Tnedija ta’ Proġetti Ġodda
Is
Segretarju Permanenti Ewlieni jagħti tagħrif dwar proġetti
ġodda
relatati malimplimentazzjoni talistrateġija Lejn Servizz
ta’ E
ċċellenza”.

18:30
Premjazzjoni “X’Tixtieq Issir La Tikber?”
Is
Segretarju Permanenti Ewlieni jagħti premjijiet lirrebbieħa
tal
kompetizzjoni għal tfal tarraba’, ilħames u ssitt sena
bit
tema “X’Tixtieq Issir La Tikber?”

21
:00 Kunċert “IlBieb talFesti”
K
unċert milluffiċjali pubbliċi fuq TVM

IL
ĠIMGĦA 06 TA’ MEJJU
10:00
Ninvestu filKwalità

Il
Prim Ministru, lOnor. Robert Abela, u sSegretarju Permanenti
Ewlieni
, Mario Cutajar, jindirizzaw ilkonferenza ġenerali
għall
kapijiet tasServizz Pubbliku bittema Ninvestu filKwalità”.
IS
SIBT 07 TA’ MEJJU

10:00 Job Placements

Studenti
li ħadu sehem filkompetizzjoni X’Tixtieq Issir La
Tikber
?” jingħataw lopportunità ta’ job placement ta’ ftit sigħat
fil
karriera li jaspiraw li jidħlu fiha meta jikbru.
Ħafna mill
attivitajiet se jixxandru LIVE
fuq
ilpaġna ta’ Facebook tasServizz Pubbliku
(
https://www.facebook.com/servizzpubbliku/).

Bejn
itTnejn 02 ta’ Mejju u lĠimgħa 06 ta’ Mejju, wara
l
aħbarijiet tat20:00, TVM se juri filmati relatati mattemi
marbuta
ma’ din ilĠimgħa. Ilprogramm ta’ attivitajiet jinkludi
wkoll
żjarat misSegretarju Permanenti Ewlieni fuq numru ta’
proġetti
marbuta malistrateġija lġdida
Date

02nd May 2022

Time

All Day